Ring til os på: 7022 2411

Kontomenu

Handelsbetingelser

Følgende købs- og betalingsforpligtigelser er gældende for køb af pakkerejser gennem RAPIDO Travel, med mindre andet specifikt fremgår af udbudsmaterialet eller oplyses konkret i forbindelse med bestillingen af et produkt.

Der tages forbehold for trykfejl, tekniske fejl og ændringer i priser, herunder fejlskrift efter Aftaleloven, udenfor RAPIDO Travel´s kontrol.

Pakkerejser:

En pakkerejse er et produkt bestående af to eller flere ydelser, der tilsammen udgår ét produkt.

Efter Pakkerejselovens § 2 består en pakkerejse af mindst to af følgende elementer, der er udbudt samlet eller udbudt på forhånd og solgt samlet, såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning.

 

  • Transport
  • Indkvartering
  • Anden turistmæssig ydelse, der ikke direkte er knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør væsentligt del af pakkerejsen

Aftaleindgåelse:

Aftalen er endeligt indgående og bindende for begge parter,

når RAPIDO Travel har modtaget den første indbetaling af den aftalte købesum.

Begge parter kan ind til dette tidspunkt træde tilbage fra aftalen uden omkostninger.

Alt materiale, der udsendes som følge af en forespørgsel til RAPIDO Travel skal alene ses som en opfordring til at gøre tilbud.

Mindste antal deltagere:

Alle pakkerejser udbudt af RAPIDO Travel har et mindste deltagerantal på 12 personer, der skal være opnået senest 14 dage før levering af første del af produktet (normalt første del af transporten) før pakkerejsen bliver gennemført.

Dette antal vil fremgå af det individuelle produkts udbudsmateriale. Alle meddelelser om manglende deltagerantal vil blive sendt via den e-mail, som er blevet opgivet af kunden under aftaleindgåelsen, og samtidigt med almindeligt brev.

Afbestilling: 

Alle produkter købt hos RAPIDO Travel har individuelle afbestillingsregler, der enten vil fremgå af det generelle udbudsmateriale, og/eller de dokumenter, der fremsendes i forbindelse med aftaleindgåelsen, men før accepten af denne. Grundet vores underleverandørers egne vilkår er der som udgangspunkt ingen adgang til afbestilling.

RAPIDO Travel vil refundere de skatter og afgifter, som det er muligt at få tilbage fra underleverandørerne, når kunden ønsker at afbestille. Dette arbejde vil blive udført mod et administrationsgebyr på DKK 750.

Billet til motorsportsarrangementer er oftest ikke refunderbare, men kan være overdragelige, hvilket vil fremgå af billetten og vil betyde, at billet kan gives eller videresælges til anden person for pålydende værdi.

Rejsedokumenter:

Når den fulde indbetaling af købesummen er modtaget af RAPIDO Travel, vil der, til den mail der er oplyst af kunden, blive fremsendt en bekræftelse på indgåelse af aftalen, samt de praktiske oplysninger om arrangementet, som der foreligger på dette tidspunkt.

Har De, som kunde, ikke modtaget dette senest 30 dage inden afrejse, bedes De rette henvendelse til RAPIDO Travel, for at være sikker på, at De kommer til at modtage materialet. Nævneændringer og overdragelser:

Ønsker kunden at ændre navn på sin billet/rejse eller overdrage samme til en anden person, vil der blive opkrævet et gebyr på DKK 750, samt det ekstra beløb eller fee, som flyselskab, hotel, løbsarrangører med videre, måtte opkræve for at dette kan lade sig gøre.

Mange af RAPIDO Travel´s produkter vil ikke være overdragelige, og der vil ikke kunne ændres navn på dem. Såfremt dette er tilfældet, vil det fremgå af udbudsmateriale, den indgående aftale, samt billetten selv.

Skatter og afgifter:

Flyskatter: RAPIDO Travel inkluderer alle de på tidspunktet for udsendelse af aftaleindgåelsesmaterialet kendte flyskatter og afgifter, som det er muligt at opkræve før produktet leveres.

I enkelte lande kan det imidlertid forekomme, at der fastsættes og opkræves nye eller ændrede skatter eller andre turistmæssige afgifter mellem bestillings- og afrejsetidspunktet, samt inden hjemrejsen.

Lokale turistskatter og afgifter:

Nogle lande har lokale skatter og afgifter, som skal betales lokalt ved ankomst eller afrejse, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. Disse lokale skatter og afgifter afviger fra land til land og imellem sæsoner.

Nye skatter og afgifter, samt lokale skatter og afgifter betales af kunden selv på stedet

Rejse- og sygeforsikringer:

Det er muligt, at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker afbestilling i en lang række tilfælde. RAPIDO Travel vil klart anbefale, at en sådan tegnes, så du som kunde er bedre sikret, hvis du, eller en rejsedeltager, pludseligt skulle blive forhindret i at rejse. De nærmere forsikringsvilkår og priser fås ved henvendelse til dit forsikringsselskab, eller et der har specialiseret sig i rejseforsikring. RAPIDO Travel kender ikke de enkelte selskabers vilkår, og kan ikke gøres ansvarlig for disses dækning og pris.

Det er kundens eget ansvar, at sørge for at bestille en eventuel forsikring tidsnok i forhold til den bestilte eller købte rejse.

Kundens pligter:

Check-In

Det er alene kundens pligt, at præsentere sig selv rettidigt til check-in til flyafgange med videre, sker dette ikke kan ikke gøres ansvarlig for tab af dele eller hele den købte pakkerejse.

Er der meget lang kø ved check-in i lufthavnen er det kundens eget ansvar, at gøre opmærksom på sig selv, samt sørge for at få lufthavns eller luftfartspersonale til at notere dette med tidspunktet for denne note.

Sker dette ikke vil du være at betragte som for sent fremmødt, hvorfor du ikke vil have krav mod transportøren eller RAPIDO Travel.

Indrejseregler og offentlige dokumenter:

Det er altid kundens pligt, at sørge for at pas, visum, forsikringer og vaccinationer er på plads.

Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas samt nødvendige visa, forsikringer og vaccinationer for gennemførelsen af rejsen. Ved rejser udenfor EU skal man normalt have et pas, der er gyldig mindst 6 måneder efter hjemkomst samt kunne dokumentere udrejse fra landet eller opholdstilladelse.

De specifikke indrejseregler, der gælder for danske statsborgere, på rejsens destinationer vil være opgivet i udbuds- og aftalematerialet. Er du ikke dansk statsborgere, eller har du et dobbelt statsborgerskab, skal du tage kontakt til dit hjemlands ambassade med henblik på, at sikre at alle indrejseregler er eller kan blive overholdt.

Det er samtidig kundens ansvar at gøre sig bekendt med relevante officielle rejseanbefalinger gældende ved bestillingstidspunktet. Det er et krav, at alle internationale rejsende til USA under Visa Waiver Program, skal ansøge om ESTA (Electronic System for Travel Authorization). ESTA er en obligatorisk rejsetilladelse for alle rejsende, der flyver til eller via USA. Dette betyder, at selvom du kun har et transfer i USA, skal du ansøge om ESTA.

Det er alene kundens ansvar, at sørge for at opnår de fornødne tilladelser til ind- og gennemrejse i USA.

Medicin:

Anvender du receptpligtig medicin, bør du undersøge med egen læge, hvorvidt der kræves en særlig tilladelse eller et pillepas, når du ønsker at bringe det ind i et andet land end Danmark.

RAPIDO Travel kan ikke holdes ansvarlig for nægtelse af indrejse, eller andet, såfremt korrekte tilladelser eller pille pas ikke er opnået. Ansvar for oplysninger kunden selv har afgivet:

Det er alene kundens ansvar, at de person- og betalingsoplysninger, der er afgivet er korrekte.

Yderligere er det kundens pligt, at læse alt tilsendt materiale igennem, når dette modtages, og omgående rette henvendelse til RAPIDO Travel, såfremt der skulle være uoverensstemmelse, fejl eller der opstår spørgsmål om hele eller dele af materialet og oplysningerne.

Sker det ikke, vil RAPIDO Travel ikke være i stand til at afhjælpe eventuelle mangler, og kan derfor ikke gøres ansvarlig for disse på nogen måde, når kunden ikke overholder sin almindelige dilligenspligt.

Mangler før afrejsen:

Kan det inden afrejse konstateres, at pakkerejsen ikke kan leveres som aftalt, vil kunden modtage meddelelse om dette på den e-mail, der er blevet opgivet under aftaleindgåelsen.

Kunden vil i denne meddelelse blive gjort bekendt med, hvilke rettigheder og beføjelse de pågældende ændringer i aftalen berettiger kunden til.

Det er derefter kundens pligt, at skrive tilbage til RAPIDO Travel og gøre de beføjelser og rettigheder, som de ønsker, at gøre gældende. Sker dette ikke indenfor rimelig tid, så vil kunden miste retten til at gøre indsigelse eller beføjelser gældende, og ændringerne vil blive betragtet som være accepteret af kunden.

Ansvarsbegrænsning og -fritagelser:

RAPIDO Travel´s erstatningsansvar overfor kunden er begrænset af de Internationale konventioner, der gælder på transportområdet, herunder:

Warsaw- og Montreal Konventionen for Luftfart

Athen konventionen for søtransport

COTIF/CIV konventionen for jernbanetransport

Yderligere kan RAPIDO Travel ikke gøres ansvarlige for skade og tab, som følger af force majeure og force majeure-lignende omstændigheder, herunder, men ikke udtømmende, krig, national urolighed, terror, naturkatastrofer, strejker mv.

RAPIDO Travel kan aldrig blive gjort ansvarlige for tab, der er opstået som følge af kundens egne forhold – fx uagtsom skadevoldelse – som følge af udefrakommende tredjemands handlinger eller udefrakommende omstændigheder, der er udenfor RAPIDO Travel kontrol, uanset at alle de forholdsregler, der med rimelig kan forlanges, er foretaget.

Rejsegarantifonden:

RAPIDO TRAVEL er et binavn til Top Tours ApS, som er registreret i Rejsegarantifonden med nr. 1478

Værnetingsregler:

Ethvert krav mod RAPIDO Travel skal afgøres efter dansk ret. Klager kan indgives til Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3.sal, 2840 Holte – www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Søgsmål kan af en forbruger anlægges ved dennes hjemting, såfremt dette er en dansk national domstol.

Klager over et transporterende luftfartsselskab efter EU Forordning 261/2004 kan indgives til Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S – www.trafikstyrelsen.dk.

For alt salg til erhvervsdrivende gælder det, at det rette værneting i alle tvister, der måtte udspringe af disse aftaler skal anlægges ved retterne i København, Danmark.

Reklamation:

Det er kundens ansvar, at reklamere over alle mangler, som konstateres under leveringen af de købte produkter. Reklamationer skal fremsættes på stedet, inden rimelig tid efter manglen er, eller burde være, konstateret.

Reklamationer skal fremsættes på stedet overfor en repræsentant fra RAPIDO Travel, til personale på hotellet eller til personale fra det transporterende firma, og der skal sikres dokumentation for dette.

Yderligere skal der, såfremt det er muligt, fremsættes en direkte reklamation til RAPIDO Travel´s personale i Danmark på tlf: 53621816.

Sker der ingen reklamation er det ikke muligt for RAPIDO Travel, at forsøge at afhjælpe den opståede mangel, hvilket bevirker, at kunden ikke senere kan gøre den gældende overfor RAPIDO Travel. Afhjælpes manglen ikke, eller mener kunden sig, trods afhjælpningsforsøg fra RAPIDO Travel, sig fortsat berettiget til erstatning eller kompensation efter alle ydelser er leveret, og kunden er kommet hjem igen, så skal dette, skriftligt, gøres gældende overfor RAPIDO Travel senest 8 uger efter det tidspunkt, hvor den sidste ydelse eller del heraf blev leveret.

Modtager RAPIDO Travel ingen reklamation indenfor et 8 ugers tidsrum, vil kunden endeligt have fortabt retten til at gøre en mangel gældende overfor RAPIDO Travel.

 

Afhjælpning:

Iværksætter RAPIDO Travel afhjælpningsforsøg efter at have modtaget en reklamation over en mangel, og er dette forsøg succesfuldt kan der ikke kræves erstatning eller kompensation for denne, så længe afhjælpningsforsøget sker indenfor rimelig tid, ikke er til uforholdsmæssig gene for kunden og ikke påføre denne nogen omkostninger.

For travellers to the USA:

The Transportation Security Administration of the U.S. Department of Homeland Security requires us to collect information from you for purposes of watch list screening, under the authority of 49

U.S.C. section 114, and the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act og 2004. Providing this information is voluntary; however, if it is not provided, you may be subject to additional screening or denied transport or authorization to enter a sterile area. TSA may share information you provide with the law enforcement or intelligence agencies or others under its published system of records notice. For more on TSA Privacy policies, or to view the system of records notice and the privacy impact assessment, please see TSA´s website at www.tsa.org.

 

Virksomhedens navn:

RAPIDO Travel (binavn til Top Tours ApS)

CVR 26179653

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1478

 

 

 

RAPIDO TRAVEL er et binavn til Top Tours ApS, som er registreret i Rejsegarantifonden med nr. 1478

top-tours_logorapido-hvid